Praktisch

Lestijden

Schooltijden

  • Maandag:         08.30 – 11.45 uur   en   12.45 – 15.00 uur
  • Dinsdag:           08.30 – 11.45 uur   en   12.45 – 15.00 uur
  • Woensdag:       08.30 – 12.00 uur
  • Donderdag:      08.30 – 11.45 uur   en   12.45 – 15.00 uur
  • Vrijdag:             08.30 – 11.45 uur   en   12.45 – 15.00 uur

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakantie 2023-2024

Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Schoolvakanties 2024-2025 OBS Benoordenhout

Prinsjesdag 17 september 2024

Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2025

Goede Vrijdag 18 april 2025

Meivakantie (incl. Pasen en Koningsdag) 19 april t/m 4 mei 2025

Hemelvaart en dag erna donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2025

Bevrijdingsdag 5 mei 2025

Tweede Pinksterdag 9 juni 2025

Zomervakantie 19 juli t/m 31 augustus 2025

Studie(mid)dagen 2023-2024 OBS Benoordenhout

Naast de hierboven genoemde schoolvakanties is de school vanwege studie(mid)dagen op de volgende data gesloten:

16 september studiedag

5 december alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij

6 december studiedag

20 december alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

29 januari margedag kleuters

21 februari studiedag

17 april studiedag

6 juni studiedag

 

Donderdag 5 juni 2025 hebben de kinderen schoolreis, mogelijk zijn de kinderen na 15.00 uur pas terug op school.

Verlof

Ouders van kinderen in de basisschooleeftijd (vanaf 5 jaar) moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Langer met vakantie, tussendoor op vakantie of extra vrij nemen mag niet. Al deze afspraken zijn vastgelegd in de leerplichtwet. In sommige gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Hieronder geven wij kort de uitzonderingen weer. Uitgebreide informatie is hier te vinden.

Beroep ouders

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar.

Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voor verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaanvraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

Gewichtige omstandigheden

Extra verlof kunt u aangevragen en krijgen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g van de Leerplichtwet). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken.

Verlofformulier

Voor een verlofaanvraag moet u een indienen via Social Schools. Daarnaast dient u overige bewijzen die nodig zijn bij een aanvraag te mailen naar de directie (directie@obsbenoordenhout.nl).

Ziekmelden

Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn dan ontvangen wij hiervan graag een melding.
U kunt uw kind ziekmelden via SocialSchools, door een berichtje te sturen naar de groepsleerkracht of door te bellen naar school (070-3248678).
Een ziekmelding moet voor 8.30u bij ons bekend zijn.

Overblijf

Wij gaan ervan uit dat uw kind tussen de middag overblijft op school, zoals de meeste van zijn/haar klasgenoten. In de middagpauze hanteren we een rooster waarbij niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen. Bij ons schoolgebouw aan de Dreibholtzstraat hebben we veel mogelijkheden om buiten het schoolgebouw met de kinderen te spelen. We streven ernaar om met de kinderen van de bovenbouw twee keer per week in het park te spelen.

Indien gewenst kan de ouder/verzorger zijn of haar kind tussen de middag ophalen en voor aanvang van de lessen weer terugbrengen.
Indien uw kind gewoon overblijft verzoeken wij u vriendelijk om – bij voorkeur aan het begin van het schooljaar- de overblijfbijdrage van € 260,00 per jaar te storten rekening NL78 INGB 0007234040 t.n.v. OBS Benoordenhout te Den Haag onder vermelding overblijf + naam kind(eren).

De overblijf wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Gro-Up. Zij eten met de kinderen in de klassen en houden toezicht tijdens het buitenspelen. Op het plein is ook altijd een medewerker van school aanwezig in de pauzes.

Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met kinderopvangorganisatie Gro-Up. Gro-Up behoort tot één van de drie grootste kinderopvangorganisaties in Den Haag en heeft ruim vijftig kindercentra waar dagelijks dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar wordt verzorgd. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling klantcontact en advies via (070) 312 00 10 of via tri.lm.06@gro-up.nl. Ook is er informatie beschikbaar op de website.

Naast Gro-Up zijn er nog meerdere organisaties die naschoolse opvang faciliteren voor leerlingen van onze school. Zo hebben wij onder andere ook een samenwerking met Zein Childcare, CompaNanny, Madelief, Zoo Kinderopvang, Sport BSO Fun & Friends. Ouders zijn vrij om te kiezen voor welke organisatie zij kiezen.

Schoolondersteuningsplan

Met de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld, en beschrijft op welke manier de school passend onderwijs realiseert.
Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

  • Het profiel geeft ouders inzicht in de wijze waarop de school basisondersteuning en extra ondersteuning realiseert en welke kennis en kunde op school aanwezig is;
  • Het profiel geeft input voor het samenwerkingsverband, om vast te stellen of alle scholen samen een dekkend netwerk vormen van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio, Haaglanden;
  • Het profiel is een houvast bij de afweging of we voor leerlingen met een onderwijsbehoefte passend onderwijs kunnen bieden.

Het bestuur stelt het ondersteuningsprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Elk jaar wordt het schoolondersteuningsprofiel geëvalueerd en eventueel aangepast. De medezeggenschapsraad van onze school heeft adviesrecht.

Klachten

Wij stellen het erg op prijs als u een eventuele klacht over de school direct met de betrokkenen bespreekt. Het beste kunt u daarvoor een afspraak maken met de groepsleerkracht of de directeur. Wij zullen onze uiterste best doen om klachten zo snel mogelijk en naar zo groot mogelijke tevredenheid af te handelen. Als de klacht naar uw mening niet afdoende op schoolniveau afgehandeld is of kan worden, kunt u de klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon van het bestuur of aan de landelijke klachtencommissie. Ook klachten op het gebied van ongewenste intimiteiten vallen onder de regeling. Voor de school is Patricia van der Harst vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen. Ook kan zij de klacht doorspelen naar de vertrouwenspersonen van ons bestuur. De vertrouwenspersonen van het bestuur van Stichting de Haagse Scholen zijn: De heer A. van der Zalm (info@albertvanderzalm.nl) 06-51993618 en mevrouw M. Ferber (marion.ferber@ziggo.nl) 06-46611833. De Klachtenregeling van stichting De Haagse Scholen is bij de directeur aanwezig. De Haagse Scholen is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie, Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht (030-2809590). Vertrouwenspersonen van de Onderwijsinspectie: 0900-1113111.

Schoolgids

Onze schoolgids is bedoeld om u als (nieuwe) ouder te informeren over onze school. In de schoolgids wordt beschreven wat de school doet, hoe de school het onderwijs ingericht heeft en waar de prioriteiten liggen. U kunt lezen wat wij belangrijk vinden en wat u en uw kinderen van ons kunnen verwachten. Kortom, alle uitgangspunten van onze school en daarnaast ook vele praktische zaken.

Schoolplan

In het schoolplan vindt u een korte beschrijving van onze school en haar omgeving. Ook staat ons schoolconcept uitgelegd. Waar staan we voor en waar gaan we voor. Verder wordt er ingezoomd op ons onderwijskundig beleid. Wat is de inhoud van ons onderwijs, hoe zorgen wij voor onze leerlingen, wat betekent dit voor ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen en welke ambities en doelen hebben we voor de komende vier jaar en hoe zetten we deze weg in de tijd (meerjarenplanning).