Onze school

Over Benoordenhout

Openbare Basisschool Benoordenhout is een kleinschalige kwaliteitsschool in de wijk Benoordenhout in Den Haag.
Wij geloven dat een gelukkig kind, een gemotiveerd kind is. En alleen een gemotiveerd kind kan zich optimaal ontplooien en het beste uit zichzelf halen. Wij faciliteren dit met een veilige en positieve omgeving, goede lesmaterialen, de modernste lesmethoden en uiterst gemotiveerde en vakbekwame leerkrachten die oog hebben voor ieder kind. Want wij zijn ervan overtuigd dat het sociale element op school net zo belangrijk is als goed onderwijs. Het welbevinden van onze leerlingen vinden wij dan ook erg belangrijk.

Kleinschalige kwaliteitsschool met persoonlijke aandacht voor ieder kind

  • Waar we allemaal onszelf kunnen zijn
  • Met respect voor elkaar
  • Waar we trots zijn op onze school en op elkaar
  • Waar we elkaar helpen, want samen kunnen we meer
  • Waar we het beste uit onszelf kunnen halen

Missie

Worden wie je bent

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dat plezier is de basis voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Dat is de kern van onze visie op onderwijs. Wanneer een kind met plezier naar school gaat, zich veilig en vertrouwd voelt, zal het beter gemotiveerd zijn om te leren en zal het leerproces ook beter verlopen. Wij willen als team uw kind stimuleren, motiveren en begeleiden in zijn/haar totale ontwikkeling. Voor het heden, voor het voortgezet onderwijs en voor de verre toekomst wanneer hij/zij zich een plaats moet verwerven in onze moderne samenleving die in toenemende mate hoge eisen stelt. Om kinderen daarop voor te bereiden vinden wij het van belang om niet alleen aandacht te besteden aan de cognitieve ontwikkeling van uw kind maar evenzeer aan de sociaal-emotionele en de lichamelijke ontwikkeling.

Team

Directie

OBS Benoordenhout heeft een directeur, Marlijn van Dijk, die in nauwe samenwerking met het managementteam, bestaande uit de bouwcoördinatoren en intern begeleider, leiding geeft aan de school.

De intern begeleider

De intern begeleider van de school is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. Daarnaast ligt er een coördinerende rol bij het vormgeven Passend Onderwijs op school. De intern begeleider werkt samen met de leerkrachten, directie, ouders en externe partners (zoals schoolmaatschappelijk werk, CJG, de leerplichtambtenaar en JGZ) bij hulpvragen over kinderen. De intern begeleider van de school is Karin Werksma.

Administratie

Onze administratie is van maandag tot en met donderdag bereikbaar. Sabrina de Jong draagt onder andere zorg voor de leerling-, financiële- en overblijfadministratie en overige administratieve zaken. Voor vragen kunt u contact opnemen door een bericht te sturen via Social Schools. U kunt natuurlijk ook uw vragen mailen naar administratie@obsbenoordenhout.nl

Vertrouwenspersoon

Graag wil ik me voorstellen als de vertrouwenspersoon van OBS Benoordenhout. Ik ben Patricia van der Harst en ben de leerkracht van groep 5. Ik ben vertrouwenspersoon voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders van school. Als vertrouwenspersoon ben ik het aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Ook in gevallen als je dingen hoort of ziet gebeuren die niet door de beugel kunnen. Nu kan ik me voorstellen dat je soms ook twijfelt of iets wel of niet door de beugel kan. Ook bij twijfel mag je contact opnemen. Samen gaan we dan bekijken wat er aan de hand is en of er iets mee gedaan moet worden.
Ik kan adviezen geven, een luisterend oor bieden en eventueel doorverwijzen naar geschikte hulp. Je kunt er altijd, onder alle omstandigheden vanuit gaan, dat jouw verhaal in principe vertrouwelijk wordt behandeld. Ik zeg in principe omdat, wanneer de veiligheid van andere leden in gevaar kan komen, ik het wel verplicht ben dit te melden.
Aan het begin van elk schooljaar ga ik bij alle klassen op bezoek om mezelf voor te stellen als vertrouwenspersoon van OBS Benoordenhout. Ik doe dit elk schooljaar.

Ik werk van maandag t/m vrijdag en ben te bereiken via de mail vertrouwenspersoon@obsbenoordenhout.nl. Schroom niet om mij aan te spreken of me te mailen.

Groepsleerkrachten

De school kent een stabiel team met een evenwichtige leeftijdsopbouw, een laag ziekteverzuim en weinig verloop. De meeste van onze leerkrachten werken full time. Het team van OBS Benoordenhout werkt er, in een goede sfeer, hard aan om de kwaliteit die we nastreven te waarborgen. Wij overleggen regelmatig en werken graag samen. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet en er is voldoende ruimte voor de leerkrachten om zich te professionaliseren.

Vakdocenten

We hebben een vakdocent voor lichamelijke ontwikkeling voor de groepen 3 t/m 8.
Ook is er elke donderdag een vakdocent voor muziek die aan alle groepen muziekles geeft.

Leerkrachtondersteuners

Op onze school werken drie leerkrachtondersteuners. Het woord zegt het al, zij ondersteunen op allerlei manieren onze groepsleerkrachten, en daarmee de kinderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er – naast de verlengde instructie in de klas – ruimte is voor RT (remedial teaching) buiten de klas. Dit geldt voor de gehele school, dus de onder-, midden- én bovenbouw. Andere werkzaamheden zijn onder andere het begeleiden van de plusklas; het begeleiden van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en soms ook het ontlasten van de leerkracht door de groep even over te nemen.

Stagiaires

Onze school is een opleidingsschool, er wordt veel en graag gewerkt met stagiaires. In bijna alle groepen kunt u studenten aantreffen. Een student blijft meestal een jaar op onze school.
We vinden dat studenten (aankomende onderwijsassistenten en leerkrachten) de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk en ervaren stagiaires als een rijke aanvulling op het schoolteam en ons onderwijs. De student leert al doende bij ons op school, onder begeleiding van de mentor (de leerkracht).

Op onze school kan ook een LIO-leerkracht (Leerkracht In Opleiding) werkzaam zijn. Dit is een Pabo-student die tijdens de laatste stage van de opleiding zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard altijd bij de groepsleerkracht die als mentor functioneert.

Naast de stageplekken voor beroepsopleidingen, weten ook scholieren van de middelbare scholen uit de omgeving onze school te vinden voor een maatschappelijke stage. Als de belasting niet te groot is, proberen we ook daaraan tegemoet te komen.

Professionele schoolcultuur

Wij werken voortdurend aan onze eigen ontwikkeling om het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van al onze leerlingen positief te kunnen beïnvloeden. Reflectie op eigen handelen richting leerlingen, ouders en collega’s speelt hierbij een belangrijke rol. Wij zijn ons ervan bewust dat het stellen van hoge verwachtingen aan leerlingen en onszelf leiden tot hogeren resultaten. Wij maken dit zichtbaar in ons pedagogisch/didactisch handelen. Boven alles staat het welbevinden van onze leerlingen en personeel.

We werken samen aan het creëren van een veilige omgeving, zijn hierin zelf het voorbeeld en vertrouwen op onze eigen kracht. We werken aan samen leren, delen van expertise, waarbij we actuele thema’s vanuit de jaarplannen gezamenlijk oppakken.

We zien dan een school met medewerkers die vanuit een professionele en lerende cultuur, eigenaarschap en ondernemerschap tonen. Maar ook met passie en trots in hun vak staan en vanuit een nieuwsgierige houding nieuwe situaties tegemoet treden.

Onderwijskwaliteit

Goed onderwijs

 

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs door handelingsgericht te werken uitgaande van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen, passend binnen het reguliere onderwijsaanbod.
Het onderwijs is van hoge kwaliteit en zal zich blijven richten op de basisvaardigheden. Daarnaast geven we onszelf de opdracht invulling te geven aan de brede ontwikkeling van leerlingen met behulp van 21ste -eeuwse vaardigheden. Hieronder verstaan we kritisch- en probleemoplossend denken, ondernemerschap, creatief vermogen, onderzoeken, ICT basisvaardigheden en media wijsheid.

Partners

Om onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen werken samen met diverse partners. Waar nodig organiseren we dit op maat en doen dat altijd in samenspraak met de betreffende ouders. Soms dragen partners bij in de vorm van lespakketten, excursies, gastlessen of een andere vorm van gerichte hulp of begeleiding.

Partners waar wij structureel mee samenwerken zijn onder andere: ons samenwerkingsverband SPPOH, het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) en de schoolmaatschappelijk werker. Ook nemen wij deel aan Cultuurschakel en Cultuuronderwijs op zijn Haags als onderdeel van ons cultuuronderwijs.

Identiteit

Openbaar onderwijs

Basisschool Benoordenhout is een openbare school. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Goed openbaar onderwijs bereidt de kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Respect voor elkaars opvattingen, elkaars gedachten, staat centraal. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen. Het leert ze samen leven, samen spelen en samen leren.

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dat plezier is de basis voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Dat is de kern van onze visie op onderwijs. Wanneer een kind met plezier naar school gaat, zich veilig en vertrouwd voelt, zal het beter gemotiveerd zijn om te leren en zal het leerproces ook beter verlopen. Wij willen als team uw kind stimuleren, motiveren en begeleiden in zijn/haar totale ontwikkeling. Voor het heden, voor het voortgezet onderwijs en voor de verre toekomst wanneer hij/zij zich een plaats moet verwerven in onze moderne samenleving die in toenemende mate hoge eisen stelt. Om kinderen daarop voor te bereiden vinden wij het van belang om niet alleen aandacht te geven aan de cognitieve ontwikkeling van uw kind maar evenzeer aan de sociaal-emotionele en de lichamelijke ontwikkeling.