Ons schoolconcept

Visie

Onze school is een plek waar kinderen gelukkig kunnen zijn en waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven dat kinderen het beste leren in een omgeving waarin ze zich verbonden voelen met anderen en waarin ze gestimuleerd worden om te groeien. Daarom hechten wij veel waarde aan betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid en het samen leren. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en hun basis voor een mooie toekomst kunnen leggen bij ons op school. Humor en saamhorigheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Onze 3 pijlers

sluiten aan bij de pijlers die het bestuur van Stichting de Haagse Scholen heeft opgesteld.

2. Professionaliteit in mensen en cultuur

Onderwijsvernieuwing is alleen mogelijk als de professionaliteit voortdurend wordt gevoed. Daarbij is van en met elkaar leren en samen ontwikkelen essentieel. Professionalisering wordt daarmee onderdeel van onze cultuur: de manier waarop wij de dingen doen.
We zien dan leerlingen die zich thuis voelen, krachten en waardevol zijn. En in een uitdagende leeromgeving, eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en doelen stellen.

1. Pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing

Gezamenlijk werken we aan onderwijsvernieuwing om ons onderwijs eigentijdser en toekomstgerichter te maken. Qua inhoud, organisatie en manier van werken. We willen de leermotivatie vergroten en bij kinderen bredere competenties ontwikkelen om ze beter toe te rusten voor de snel veranderende samenleving. Dit doen we door in te zetten op zowel de talentontwikkeling van onze leerlingen als de talentontwikkeling van onze medewerkers. Iedereen wordt gezien als belangrijk en waardevol. Er zijn geen blauwdrukken; er is maatwerk nodig per leerling en per school. Alleen dan bereiden we ieder kind voor op de wereld van morgen. Op deze manier zien wij leerlingen die:

– Zich thuis voelen, krachtig en waardevol zijn.

– In een uitdagende leeromgeving, eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en doelen stellen.

3. Ouderbetrokkenheid en samenwerking

Samen maken wij de school. De ouders blijven onze belangrijkste partners binnen OBS Benoordenhout. Gelijkwaardigheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. Het leren en delen van expertise zien we ook terug in de samenwerking die we met ouders zoeken. Ook kennis, talenten en ervaring van ouders willen we effectief inzetten op school. We werken ook samen met andere partners aan het optimaliseren van ons onderwijs. We werken samen met organisaties voor kinderopvang en scholen van het VO om de doorgaande lijnen te verbeteren. We zoeken naar mogelijkheden om, in het kader van duurzaamheid, met anderen te kunnen samenwerken. We zien dan ouders en medewerkers die actief betrokken zijn bij het leerproces en de ontwikkeling van hun kinderen.

Pedagogisch klimaat

Wij gebruiken interesses en talenten van het kind om ze op alle gebieden te laten ontwikkelen. Wij sturen de ontwikkeling van leerlingen aan door uit te gaan van de stimulerende factoren in het kind, in de schoolsituatie, in onszelf als leerkracht, de groep en de thuissituatie. In elk gesprek over/met een leerling zorgen wij ervoor dat de positieve aspecten aan de orde komen.

Vanuit de Kanjertraining werken wij preventief aan een positief schoolklimaat waarbij een doorgaande lijn is van groep 1 t/m 8. We (leerkracht en leerling) hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij iedereen elkaar mag en kan aanspreken met betrekking tot (on)gewenst gedrag.

Kleuteronderwijs

Kleuters

In groep een en twee wordt de basis gelegd voor de verdere schoolontwikkeling. De kleuters leren samen spelen en rekening te houden met elkaar. Ook leren ze de begrippen die nodig zijn om te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. Er wordt gewerkt aan de concentratie en de grove en fijne motoriek.
Op OBS Benoordenhout vinden we het belangrijk dat er in de kleutergroepen spelend wordt geleerd.
Met name via spel en speelse instructie leren de kleuters dat er wordt geleerd, zonder dat daar de nadruk op wordt gelegd.
Om dit te bewerkstellingen maken wij onder andere gebruik van de methodes Schatkist, Met Sprongen Vooruit en Kanjertraining. Daarnaast volgen wij de kleuters met het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk.

Voorop staat in ieder geval dat onze jongste leerlingen een goede start maken en met plezier naar school gaan!

Kanjertraining

Respectvol omgaan met de ander

Op onze school is Kanjertraining verweven in ons handelen en in ons lesprogramma.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.
Het hoofddoel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden.
Subdoelen zijn: bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas, versterking van sociale vaardigheden, beheersing van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten, bewustwording van eigenheid, verantwoordelijkheid nemen en bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Dit met hulp van hun klasgenoten en van de leerkrachten.
De vijf kanjerafspraken die centraal staan zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand doet zielig.

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hierbij wordt steeds verwezen naar vier typetjes (te weten: de gele pet (konijn): te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander. De witte pet (tijger): zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander. De rode pet(aap): grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander. De zwarte pet(vogel): uitdager, bazig, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.

Naschoolse activiteiten

Op onze school houdt het leren niet per se op na 15:00 uur. Uw kind kan deelnemen aan verschillende naschoolse activiteiten, van De Kidsclub Sport en De Kidsclub Crea. Docenten van deze workshops (meestal van buiten de school) geven les in hun specialisme, waarmee de kwaliteit van de lessen is gewaarborgd.

We streven naar een zo divers mogelijk aanbod. Denk hierbij aan allerlei sporten, o.a. golfsurfen, turnen en krav maga (zelfverdedigingstraining). Maar ook aan allerlei workshops op creatief gebied, zoals schilderen, POPart, schaken, koken en kinderyoga. Deze opsomming is uiteraard niet compleet, we zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën voor workshops.
U wordt aan het begin van een periode geïnformeerd over de activiteiten en de kosten, waarna u uw kind kunt inschrijven. De inschrijving is altijd voor de hele periode.
We zien dat kinderen veel plezier beleven aan de workshops van beide Kidsclubs!